Fort de son expérience, AMV Safety assure la maintenance et la vérification de tous vos équipements de sécurité incendie que ce soit au Luxembourg ou en France. Il est important de garantir la sécurité et l’intégrité de votre personnel et de vos clients, cela passe par la maintenance et la vérification de votre matériel, en cas d’incendie. Leaders en matière de protection incendie sur le marché luxembourgeois, AMV Safety vous propose son savoir-faire à travers des formations incendie afin de vous protéger au mieux contre les risques d’incendie.

 

Les extincteurs au Luxembourg doivent être aux normes européenne (CE).

Nous comptabilisons actuellement plusieurs types d’extincteurs sur le Luxembourg.

La maintenance des extincteurs à eau pulvérisé avec additif ou extincteur à mousse doit s’effectuer tous les ans et au plus tard tous les 24 mois au Luxembourg.

 

Extincteurs à eau pulvérisé avec additif ou extincteur à mousse au Luxembourg :

Les extincteurs à eau pulvérisé avec additif ou appelé également extincteurs à mousse au Luxembourg, sont des extincteurs utilisables sur :

 • les feux de classe A : tous matériaux solides comme le bois
 • les feux de classe B : tous les liquides inflammables comme le pétrole

L’extincteur à eau pulvérisé avec additif ou l’extincteur à mousse au Luxembourg peut aussi être utiliser sur un départ de feu électrique inférieur à 1.000 volts.

Ces extincteurs ont la possibilité d’être des extincteurs à pression permanente ou alors des extincteurs à pression auxiliaire.

Les extincteurs à pression permanente sont des extincteurs dont la pression est déjà à l’intérieur de l’appareil. Il suffit alors d’enlever la goupille de sécurité de l’appareil et abaisser le poignet pour l’utilisation de celui-ci.

Les extincteurs à pression auxiliaire sont des extincteurs avec une cartouche de gaz qui permettent de mettre la pression dans l’extincteur après manutention par son utilisateur en percutant la cartouche de gaz. L’extincteur peut ensuite éteindre le départ incendie.

 

Nous avons également retrouvé ces extincteurs sous différentes tailles tel que :

 • Extincteurs à mousse au Luxembourg de 2 litres
 • Extincteurs à mousse au Luxembourg de 3 litres
 • Extincteurs à mousse au Luxembourg de 6 litres
 • Extincteurs à mousse au Luxembourg de 9 litres
 • Extincteurs à mousse au Luxembourg de 12 litres
 • Extincteurs à mousse au Luxembourg de 50 litres

 

Si vous voulez avoir des conseils de nos professionnels, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante en cliquant ici ou par téléphone au 00 352 28 99 04 36.

Découvrez aussi nos coffrets extincteurs design au Luxembourg.

             

 

Dank seiner Erfahrung gewährleistet AMV Safety die Wartung und Überprüfung all Ihrer Brandschutzeinrichtungen, ob in Luxemburg oder in Frankreich. Es ist wichtig, die Sicherheit und Integrität Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Kunden zu gewährleisten. Dazu gehört die Wartung und Überprüfung Ihrer Geräte, auch im Brandfall. Führer im Brandschutzgebiet im luxemburgischen Markt, schlägt AMV SAFETY ihr Wissen durch Feuerwehrausbildungen vor, um sie besser vor Brandgefahr zu schützen.

  

Die Feuerlöscher in Luxemburg müssen den europäischen Normen (CE) entsprechen.

Wir zählen derzeit mehrere Arten von Feuerlöschern in Luxemburg.

Die Wartung von Sprühwasserlöschern mit Zusatz oder Schaumlöscher muss jedes Jahr und spätestens alle 24 Monate in Luxemburg durchgeführt werden.

  

Sprühwasserlöscher mit Zusatz oder Schaumlöscher in Luxemburg:

Der Sprühwasserlöscher mit Zusatz oder auch der Schaumlöscher in Luxemburg genannt, sind Feuerlöscher, die eingesetzt werden können auf:

 • Brände der Klasse A: alle festen Materialien wie Holz
 • Brände der Klasse B: alle brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin

Der Sprühwasserlöscher mit Zusatz oder der Schaumlöscher in Luxemburg kann auch bei einem Elektrobrand ab weniger als 1.000 Volt eingesetzt werden.

Diese Feuerlöscher können wahlweise Dauerdrucklöscher oder Hilfsdrucklöscher sein.

Dauerdrucklöscher sind Feuerlöscher, deren Druck bereits im Gerät vorhanden ist. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Sicherheitsnadel vom Gerät zu entfernen und das Handgelenk zu senken, um es zu verwenden.

Hilfsdrucklöscher sind Feuerlöscher mit einer Gaskartusche, die es ermöglichen, den Druck in den Feuerlöscher nach der Handhabung durch seinen Benutzer durch Schlagen auf die Gaskartusche zu bringen. Der Feuerlöscher kann dann das Feuer löschen.

  

Wir haben auch diese Feuerlöscher in verschiedenen Größen gefunden, wie zum Beispiel:

 • Schaumlöscher in Luxemburg von 2 Liter
 • Schaumlöscher in Luxemburg von 3 Liter
 • Schaumlöscher in Luxemburg von 6 Liter
 • Schaumlöscher in Luxemburg von 9 Liter
 • Schaumlöscher in Luxemburg von 12 Liter
 • Schaumlöscher in Luxemburg von 50 Liter

  

Wenn Sie sich von unseren Fachleuten beraten lassen möchten, zögern Sie nicht, uns unter der folgenden Adresse zu kontaktieren, indem Sie hier klicken, oder telefonisch unter 00 352 28 99 04 36.

Entdecken Sie auch unsere Design-Feuerlöscherkasten in Luxemburg.

             

 

Thanks to its experience, AMV Safety ensures the maintenance and verification of all your fire safety equipment in Luxembourg or in France. It is important to guarantee the safety and integrity of your staff and your customers. This requires the maintenance and verification of your equipment, in case of fire. Leaders in fire protection on the Luxembourg market, AMV SAFETY proposes to you their expertise through fire trainings to better protect you against risk of fire.

  

The extinguishers in Luxembourg must comply with European standards (CE).

We currently count several types of fire extinguishers in Luxembourg.

The maintenance of spray water extinguishers with additive or foam extinguisher must be carried out every year and at the latest every 24 months in Luxembourg.

  

Spray water extinguishers with additive or foam extinguisher in Luxembourg:

The spray water extinguishers with additive or also called foam extinguishers in Luxembourg, are extinguishers that can be used on:

 • class A fires: all solid materials such as wood
 • class B fires: all flammable liquids such as petrol

The spray water extinguisher with additive or the foam extinguisher in Luxembourg can also be used on an electrical fire starting at less than 1,000 volts.

These extinguishers have the option of being permanent pressure extinguishers or auxiliary pressure extinguishers.

Permanent pressure extinguishers are extinguishers whose pressure is already inside the device. All you must do is remove the safety pin from the device and lower the wrist to use it.

Auxiliary pressure extinguishers are extinguishers with a gas cartridge which allow the pressure to be put in the extinguisher after handling by its user by hitting the gas cartridge. The extinguisher can then put out the fire.

 

We have also found these extinguishers in different sizes such as:

 • Foam extinguishers in Luxembourg of 2 liters
 • Foam extinguishers in Luxembourg of 3 liters
 • Foam extinguishers in Luxembourg of 6 liters
 • Foam extinguishers in Luxembourg of 9 liters
 • Foam extinguishers in Luxembourg of 12 liters
 • Foam extinguishers in Luxembourg of 50 liters

 

If you want advice from our professionals, do not hesitate to contact us at the following address by clicking here or by telephone on 00 352 28 99 04 36.

Discover also our design fire extinguisher boxes in Luxembourg.

             

 

Dank senger Erfarung, assuréiert AMV Safety den Entretien an d'Kontroll vun all Äre Féier Schutz Equipement an Lëtzebuerg oder an Frankräich. Et ass wichteg d'Sécuriteit an d'Intégriteit vun Ärem Personal an och Äre Clienten ze garantéieren. Derzou gehéiert den Entretien an d'Kontroll vun Ärem Material, am Fall vun Féier. Leader am Brandschutz um Lëtzebuerger Maart, proposéiert AMV SAFETY hieren Wëssen duerch Féier-Formatiounen, fir dass Dir vun Féier Geforen protégeiert sidd.

  

D’Féierläscher zuLëtzebuerg mussen den europäesche Standarden (CE) entspriechen.

Mir zielen am Moment verschidden Zorte vu Féierläscher zu Lëtzebuerg.

Den Ënnerhalt vu Spraywaasserläscher mat Additiv oder Schaumläscher muss all Joer a spéitstens all 24 Méint zu Lëtzebuerg duerchgefouert ginn.

  

Spraywaasserläscher mat Additiv oder Schaumläscher an Lëtzebuerg:

De Spraywasserläscher mat Additiv oder och Schaumläscher an Lëtzebuerg genannt, sinn Féierläscher déi op:

 • Klass A Bränn: all zolidd Material wéi Holz
 • Klass B Bränn: all brennbar Flëssegkeete wéi Bensin

De Spraywasserläscher mat Additiv oder de Schaumläscher an Lëtzebuerg kann och op engem elektresche Féier benotzt ginn, deen op manner wéi 1.000 Volt fänkt.

Dës Féierläscher hunn d'Méiglechkeet fir permanent Drockläscher oder Hëllefsdrockläscher ze sinn.

Permanent Drockläscher sinn Féierläscher deenen hiren Drock schonn am Apparat ass. Alles wat Dir maache musst ass de Sécherheetspin aus dem Apparat ewechzehuelen an den Handgelenk erofzesetzen fir se ze benotzen.

Hëllefsdrockläscher sinn Féierläscher mat enger Gaspatroun, déi et erlaben den Drock an den Féierläscher ze setzen no der Handhabung vu sengem Benotzer andeems se op d'Gaspatroun schloen. Den Féierläscher kann dann d'Féier ausléisen.

 

Mir hunn och dës Féierläscher a verschiddene Gréissten fonnt wéi:

 • Schaumläscher an Lëtzebuerg vun 2 Liter
 • Schaumläscher an Lëtzebuerg vun 3 Liter
 • Schaumläscher an Lëtzebuerg vun 6 Liter
 • Schaumläscher an Lëtzebuerg vun 9 Liter
 • Schaumläscher an Lëtzebuerg vun 12 Liter
 • Schaumläscher an Lëtzebuerg vun 50 Liter

 

Wann Dir Berodung vun eise Fachleit wëllt, zéckt net eis op folgend Adress ze kontaktéieren andeems Dir hei klickt oder iwwer Telefon um 00 352 28 99 04 36.

Entdeckt och eis Design Féierläscher Këschte an Lëtzebuerg.

             

 

Com a sua experiência, AMV Safety fornece a manutenção e a verificação de todos os seus equipamentos de segurança contra incêndio, seja no Luxemburgo ou na França. É importante garantir a segurança e integridade do seu pessoal e dos seus clientes, isso exige a manutenção e verificação do seu equipamento, em caso de incêndio. Líderes em proteção contra incêndio no mercado de Luxemburgo, AMV SAFETY oferece seu saber através de uma formação contra incêndio para melhor protegê-lo contra o risco de incêndio.

  

Os extintores no Luxemburgo devem estar em conformidade com as normas europeias (CE).

Atualmente contamos com vários tipos de extintores no Luxemburgo.

A manutenção dos extintores de água pulverizada com aditivo ou extintor de espuma deve ser realizada todos os anos e o mais tardar a cada 24 meses no Luxemburgo.

  

Extintores de água pulverizada com aditivo ou extintor de espuma no Luxemburgo:

Os extintores de água pulverizada com aditivo ou também chamados de extintores de espuma no Luxemburgo, são extintores que podem ser utilizados em:

 • incêndios classe A: todos os materiais sólidos como a madeira
 • incêndios de classe B: todos os líquidos inflamáveis, como a gasolina

O extintor de água pulverizada com aditivo ou o extintor de espuma no Luxemburgo também podem ser usados em um incêndio elétrico com menos de 1.000 volts.

Estes extintores têm a opção de serem extintores de pressão permanente ou extintores de pressão auxiliar.

Extintores de pressão permanente são extintores onde a pressão já está dentro do dispositivo. Tudo o que você precisa fazer é remover o pino de segurança do dispositivo e abaixar o pulso para usá-lo.

Extintores de pressão auxiliar são extintores com cartucho de gás que permitem que a pressão seja colocada no extintor após manuseio pelo usuário ao bater no cartucho de gás. O extintor pode então apagar o fogo.

 

Também encontramos esses extintores em diferentes tamanhos, como:

 • Extintores de espuma no Luxemburgo de 2 litros
 • Extintores de espuma no Luxemburgo de 3 litros
 • Extintores de espuma no Luxemburgo de 6 litros
 • Extintores de espuma no Luxemburgo de 9 litros
 • Extintores de espuma no Luxemburgo de 12 litros
 • Extintores de espuma no Luxemburgo de 50 litros

 

Se pretender aconselhamento dos nossos profissionais, não hesite em contactar-nos através do seguinte endereço clicando aqui ou pelo telefone 00 352 28 99 04 36.

Conheça também as nossos caixas de extintores design no Luxemburgo.