Fort de son expérience, AMV Safety assure la maintenance et la vérification de tous vos équipements de sécurité incendie que ce soit au Luxembourg ou en France. Il est important de garantir la sécurité et l’intégrité de votre personnel et de vos clients, cela passe par la maintenance et la vérification de votre matériel, en cas d’incendie. Leaders en matière de protection incendie sur le marché luxembourgeois, AMV Safety vous propose son savoir-faire à travers des formations incendie afin de vous protéger au mieux contre les risques d’incendie.

 

Les extincteurs au Luxembourg doivent être aux normes européenne (CE).

Nous comptabilisons actuellement plusieurs types d’extincteurs sur le Luxembourg.

La maintenance des extincteurs CO2 doit s’effectuer tous les cinq ans au Luxembourg.

 

Les extincteurs au dioxyde de carbone (CO2) ou extincteurs cuisine au Luxembourg :

Les extincteurs au dioxyde de carbone (CO2) ou les extincteurs cuisine au Luxembourg sont des extincteurs utilisables sur:

 • les feux de classe B : tous les liquides inflammables comme le pétrole
 • les feux de classe C : tous les gaz inflammables comme l’acétylène

L’extincteur au dioxyde de carbone (CO2) ou l’extincteur cuisine au Luxembourg peut aussi être utiliser sur un feu électrique qui d’avantage ne causera pas de dommage sur le matériel électrique.

Ces extincteurs ont la possibilité d’être des extincteurs à pression permanente. Les extincteurs à pression permanente peuvent fonctionner sur les feux électriques ou sur les feux de classe B.

Si les extincteurs au dioxyde de carbone (CO2) ou les extincteurs cuisine au Luxembourg sont installés dans une cuisine professionnelle, il faut les doubler d’une couverture anti-feu.

 

Nous avons également retrouvé ces extincteurs sous différentes tailles tel que :

 • Les extincteurs CO2au Luxembourg de 2kg
 • Les extincteurs CO2au Luxembourg de 5 kg
 • Les extincteurs CO2au Luxembourg de 10 kg
 • Les extincteurs CO2au Luxembourg de 20 kg
 • Les extincteurs CO2au Luxembourg de 30 kg
 • Les extincteurs CO2au Luxembourg de 50 kg

 

Si vous voulez avoir des conseils de nos professionnels, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante en cliquant ici ou par téléphone au 00 352 28 99 04 36.

Découvrez aussi nos coffrets extincteurs design au Luxembourg.

 

Dank seiner Erfahrung gewährleistet AMV Safety die Wartung und Überprüfung all Ihrer Brandschutzeinrichtungen, ob in Luxemburg oder in Frankreich. Es ist wichtig, die Sicherheit und Integrität Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Kunden zu gewährleisten. Dazu gehört die Wartung und Überprüfung Ihrer Geräte, auch im Brandfall. Führer im Brandschutzgebiet im luxemburgischen Markt, schlägt AMV SAFETY ihr Wissen durch Feuerwehrausbildungen vor, um sie besser vor Brandgefahr zu schützen.

 

Die Feuerlöscher in Luxemburg müssen den europäischen Normen (CE) entsprechen.

Wir zählen derzeit mehrere Arten von Feuerlöschern in Luxemburg.

Die Wartung von CO2-Feuerlöschern muss in Luxemburg alle fünf Jahre durchgeführt werden.

 

Kohlendioxid (CO2)-Feuerlöscher oder Küchenlöscher in Luxemburg:

Der Kohlendioxid (CO2)-Feuerlöscher oder Küchenlöscher in Luxemburg sind Feuerlöscher, die eingesetzt werden können auf:

 • Brände der Klasse B: alle brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin
 • Brände der Klasse C: alle brennbaren Gase wie Acetylen

Der Kohlendioxid (CO2)-Feuerlöscher oder der Küchenlöscher in Luxemburg kann auch bei einem elektrischen Brand verwendet werden, der keine Schäden an elektrischen Geräten verursacht.

Diese Feuerlöscher haben die Möglichkeit, Dauerdrucklöscher zu sein. Die Dauerdrucklöscher können bei Elektrobränden oder Bränden der Klasse B eingesetzt werden.

Wenn in einer gewerblichen Küche Kohlendioxid (CO2)-Feuerlöscher oder Küchenlöscher installiert sind, müssen diese mit einer Löschdecke ausgestattet sein.

 

Wir haben auch diese Feuerlöscher in verschiedenen Größen gefunden, wie zum Beispiel:

 • CO2-Feuerlöscher in Luxemburg von 2 kg
 • CO2-Feuerlöscher in Luxemburg von 5 kg
 • CO2-Feuerlöscher in Luxemburg von 10 kg
 • CO2-Feuerlöscher in Luxemburg von 20 kg
 • CO2-Feuerlöscher in Luxemburg von 30 kg
 • CO2-Feuerlöscher in Luxemburg von 50 kg

 

Wenn Sie sich von unseren Fachleuten beraten lassen möchten, zögern Sie nicht, uns unter der folgenden Adresse zu kontaktieren, indem Sie hier klicken, oder telefonisch unter 00 352 28 99 04 36.

Entdecken Sie auch unsere Design-Feuerlöscherkasten in Luxemburg.

 

Thanks to its experience, AMV Safety ensures the maintenance and verification of all your fire safety equipment in Luxembourg or in France. It is important to guarantee the safety and integrity of your staff and your customers. This requires the maintenance and verification of your equipment, in case of fire. Leaders in fire protection on the Luxembourg market, AMV SAFETY proposes to you their expertise through fire trainings to better protect you against risk of fire.

 

Extinguishers in Luxembourg must comply with European standards (CE).

We currently count several types of fire extinguishers in Luxembourg.

The maintenance of CO2 extinguishers must be carried out every five years in Luxembourg.

 

Carbon dioxide (CO2) extinguishers or kitchen extinguishers in Luxembourg:

The Carbon dioxide (CO2) extinguishers or kitchen extinguishers in Luxembourg are extinguishers that can be used on:

 • Class B fires: all flammable liquids such as petrol
 • Class C fires: all flammable gases such as acetylene

The carbon dioxide (CO2) extinguisher or the kitchen extinguisher in Luxembourg can also be used on an electrical fire which will not cause any damage to electrical equipment.

These extinguishers have the option of being permanent pressure extinguishers. Permanent pressure extinguishers can work on electrical fires or Class B fires.

If carbon dioxide (CO2) extinguishers or kitchen extinguishers are installed in a professional kitchen, they must be fitted with a fire blanket.

 

We have also found these extinguishers in different sizes such as:

 • CO2 extinguishers in Luxembourg of 2kg
 • CO2 extinguishers in Luxembourg of 5 kg
 • CO2 extinguishers in Luxembourg of 10 kg
 • CO2 extinguishers in Luxembourg of 20 kg
 • CO2 extinguishers in Luxembourg of 30 kg
 • CO2 extinguishers in Luxembourg of 50 kg 

 

If you want advice from our professionals, do not hesitate to contact us at the following address by clicking here or by telephone on 00 352 28 99 04 36.

Discover also our design fire extinguisher boxes in Luxembourg.

 

Dank senger Erfarung, assuréiert AMV Safety den Entretien an d'Kontroll vun all Äre Féier Schutz Equipement an Lëtzebuerg oder an Frankräich. Et ass wichteg d'Sécuriteit an d'Intégriteit vun Ärem Personal an och Äre Clienten ze garantéieren. Derzou gehéiert den Entretien an d'Kontroll vun Ärem Material, am Fall vun Féier. Leader am Brandschutz um Lëtzebuerger Maart, proposéiert AMV SAFETY hieren Wëssen duerch Féier-Formatiounen, fir dass Dir vun Féier Geforen protégeiert sidd.

 

D’Féierläscher zu Lëtzebuerg mussen den europäesche Standarden (CE) entspriechen.

Mir zielen am Moment verschidden Zorte vu Féierläscher zu Lëtzebuerg.

Den Ënnerhalt vun den CO2-Féierläscher muss all fënnef Joer zu Lëtzebuerg duerchgefouert ginn.

 

Kuelendioxid (CO2) Féierläscher oder Kichenläscher an Lëtzebuerg:

Kuelendioxid (CO2) Féierläscher oder Kichenläscher an Lëtzebuerg sinn Féierläscher déi benotzt kënne ginn op:

 • Klass B Bränn: all brennbar Flëssegkeete wéi Bensin
 • Klass C Bränn: all brennbar Gase wéi Acetylen

De Kuelendioxid (CO2) Féieräscher oder d'Kichenläscher an Lëtzebuerg kann och op engem elektresche Féier benotzt ginn, wat kee Schued un elektresch Ausrüstung verursaacht.

Dës Féierläscher hunn d'Méiglechkeet permanent Drockläscher ze sinn. D‘permanent Drockläscher kënnen op elektresche Bränn oder Klass B Bränn schaffen.

Wann Kuelendioxid (CO2) Féieräscher oder Kichenläscher an enger professioneller Kichen installéiert sinn, musse se mat enger Féierdecken ausgestatt sinn.

 

Mir hunn och dës Féierläscher a verschiddene Gréissten fonnt wéi:

 • CO2 Féierläscher an Lëtzebuerg vun 2kg
 • CO2 Féierläscher an Lëtzebuerg vun 5 kg
 • CO2 Féierläscher an Lëtzebuerg vun 10 kg
 • CO2 Féierläscher an Lëtzebuerg vun 20 kg
 • CO2 Féierläscher an Lëtzebuerg vun 30 kg
 • CO2 Féierläscher an Lëtzebuerg vun 50 kg

 

Wann Dir Berodung vun eise Fachleit wëllt, zéckt net eis op folgend Adress ze kontaktéieren andeems Dir hei klickt oder iwwer Telefon um 00 352 28 99 04 36.

Entdeckt och eis Design Féierläscher Këschte an Lëtzebuerg.

 

Com a sua experiência, AMV Safety fornece a manutenção e a verificação de todos os seus equipamentos de segurança contra incêndio, seja no Luxemburgo ou na França. É importante garantir a segurança e integridade do seu pessoal e dos seus clientes, isso exige a manutenção e verificação do seu equipamento, em caso de incêndio. Líderes em proteção contra incêndio no mercado de Luxemburgo, AMV SAFETY oferece seu saber através de uma formação contra incêndio para melhor protegê-lo contra o risco de incêndio.

 

Os extintores no Luxemburgo devem estar em conformidade com as normas europeias (CE).

Atualmente contamos com vários tipos de extintores no Luxemburgo.

A manutenção dos extintores de CO2 deve ser realizada a cada cinco anos no Luxemburgo.

 

Extintores de dióxido de carbono (CO2) ou extintores de cozinha no Luxemburgo:

Os extintores de dióxido de carbono (CO2) ou extintores de cozinha no Luxemburgo são extintores que podem ser usados em :

 • incêndios de classe B: todos os líquidos inflamáveis, como gasolina
 • incêndios classe C: todos os gases inflamáveis como o acetileno

O extintor de dióxido de carbono (CO2) ou o extintor de cozinha no Luxemburgo também podem ser usados em um incêndio elétrico que não causará nenhum dano ao equipamento elétrico.

Estes extintores têm a opção de serem extintores de pressão permanentes. Os extintores de pressão permanente podem funcionar em incêndios elétricos ou incêndios de Classe B.

Se extintores de dióxido de carbono (CO2) ou extintores de cozinha forem instalados em uma cozinha profissional, eles devem ser equipados com uma manta corta-fogo.

 

Também encontramos esses extintores em diferentes tamanhos, como:

 • Extintores de CO2no Luxemburgo de 2kg
 • Extintores de CO2no Luxemburgo de 5 kg
 • Extintores de CO2no Luxemburgo de 10 kg
 • Extintores de CO2no Luxemburgo de 20 kg
 • Extintores de CO2no Luxemburgo de 30 kg
 • Extintores de CO2no Luxemburgo de 50 kg

 

Se pretender aconselhamento dos nossos profissionais, não hesite em contactar-nos através do seguinte endereço clicando aqui ou pelo telefone 00 352 28 99 04 36.

Conheça também as nossos caixas de extintores design no Luxemburgo.


Follow us on Facebook