Maintenance extincteurs au Luxembourg

Fort de son expérience, AMV Safety assure la maintenance et la vérification de tous vos équipements de sécurité incendie que ce soit au Luxembourg ou en France.

Les types d'extincteurs:

 • extincteur à eau pulvérisé avec additif ou extincteur à mousse (utilisables sur les feux de classe A & B)
 • extincteur à poudre (utilisables sur les feux de classe A, B, C)
 • extincteur au dioxyde de carbone (CO2) ou l'extincteur cuisine (utilisables sur les feux de classe B & C)
 • extincteur ABF ou l'extincteur à mousse pour la cuisine (utilisables sur les feux de classe A, B, F)

Il est important de garantir la sécurité et l'intégrité de votre personnel et de vos clients, cela passe par la maintenance et la vérification de votre matériel, en cas d'incendie. Leaders en matière de protection incendie sur le marché Luxembourgeois, AMV SAFETY vous propose son savoir-faire à travers des formations incendie au Luxembourg afin de vous protéger au mieux contre les risques d'incendie.

Nous proposons :

 • Maintenance des extincteurs au Luxembourg
 • Maintenance des trappes de désenfumages au Luxembourg
 • Maintenance des blocs de secours au Luxembourg
 • Maintenance des R.I.A au Luxembourg
 • Maintenance des alarmes incendie au Luxembourg
 • Maintenance des colonnes sèches au Luxembourg

La maintenance et la vérification annuelle de vos moyens d'extinction est définie selon la législation Luxembourgeoise. Nous faisons une veille constante sur les nouvelles normes et règles et nous adaptant nos contrôles au plus proche de la demande client. Nos techniciens sont formés pour répondre à toutes vos interrogations.

Pour toutes vos questions concernant la protection incendie et la maintenance dans vos établissement au Luxembourg ou en France, vous pouvez nous contacter pour un devis à l'adresse suivante en cliquant ici ou par téléphone au 00 352 28 99 04 36.

Découvrez aussi notre formation incendie ou équipier de première intervention au Luxembourg et notre formation évacuation & exercice évacuation au Luxembourg.

 

 

 Wartung von Feuerlöschern in Luxemburg

Dank seiner Erfahrung gewährleistet AMV Safety die Wartung und Überprüfung all Ihrer Brandschutzeinrichtungen, ob in Luxemburg oder in Frankreich.

Arten von Feuerlöschern:

 • Sprühwasserlöscher mit Zusatz oder Schaumlöscher (einsetzbar bei Bränden der Klasse A & B)
 • Pulverfeuerlöscher (einsetzbar  bei Bränden der Klassen A, B, C)
 • Kohlendioxid (CO2)-Feuerlöscher oder Küchenlöscher (einsetzbar bei Bränden der Klassen B und C)
 • ABF-Feuerlöscher oder Küchenschaumlöscher (einsetzbar  bei Bränden der Klassen A, B, F)

Es ist wichtig, die Sicherheit und Integrität Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Kunden zu gewährleisten. Dazu gehört die Wartung und Überprüfung Ihrer Geräte, auch im Brandfall. Führer im Brandschutzgebiet im luxemburgischen Markt, schlägt AMV SAFETY ihr Wissen durch Feuerwehrausbildungen in Luxemburg vor, um sie besser vor Brandgefahr zu schützen. 

Wir bieten an:

 • Wartung von Feuerlöschern in Luxemburg
 • Wartung von Rauchabzugsluken in Luxemburg
 • Wartung von Notblöcken Wartung in Luxemburg
 • Wartung von R.I.A. in Luxemburg
 • Wartung von Brandmeldeanlagen in Luxemburg
 • Wartung von Trockensäulen in Luxemburg

Die jährliche Wartung und Überprüfung Ihres Feuerlöschers ist gemäß der luxemburgischen Gesetzgebung definiert. Wir beobachten ständig neue Normen und Vorschriften und passen unsere Prüfungen so genau wie möglich an die Anforderungen des Kunden an. Unsere Techniker sind geschult, alle Ihre Fragen zu beantworten.

Für alle Fragen rund um den Brandschutz und die Wartung in Ihrem Betrieb in Luxemburg oder in Frankreich können Sie uns für ein Angebot unter der folgenden Adresse kontaktieren, indem Sie hier klicken oder telefonisch unter 00 352 28 99 04 36.

Entdecken Sie auch unsere Feuerwehrausbildung in Luxemburg und unsere Evakuierungsausbildung & Evakuierungsübung in Luxemburg.

  

 

 Maintenance of fire extinguishers in Luxembourg

Thanks to its experience, AMV Safety ensures the maintenance and verification of all your fire safety equipment in Luxembourg or in France.

Types of fire extinguishers:

 • spray water extinguisher with additive or foam extinguisher (usable on class A & B fires)
 • powder extinguisher (usable on class A, B, C fires)
 • carbon dioxide (CO2) extinguisher or kitchen extinguisher (for use on class B & C fires)
 • ABF fire extinguisher or foam fire extinguisher for the kitchen (usable on class A, B, F fires)

It is important to guarantee the safety and integrity of your staff and your customers. This requires the maintenance and verification of your equipment, in case of fire. Leaders in fire protection on the Luxembourg market, AMV SAFETY proposes to you their expertise through fire trainings in Luxembourg to better protect you against risk of fire.

We propose:

 • Maintenance of fire extinguishers in Luxembourg
 • Maintenance of smoke extraction hatches in Luxembourg
 • Maintenance of emergency blocks in Luxembourg
 • Maintenance of the R.I.A in Luxembourg
 • Maintenance of fire alarms in Luxembourg
 • Maintenance of dry columns in Luxembourg

The annual maintenance and verification of your extinguisher means is defined according to the Luxembourg legislation. We are constantly monitoring the new standards and rules and we adapt our controls as close as possible to the customer's request. Our technicians are trained to answer all your questions.

For all your questions concerning fire protection and maintenance in your establishment in Luxembourg or in France, you can contact us for a quote at the following address by clicking here or by phone at 00 352 28 99 04 36.

Also discover our fire trainings in Luxembourg and our evacuation training & evacuation exercise in Luxembourg.

  

 

 Entretien vun Féierläscher an Lëtzebuerg

Dank senger Erfarung, assuréiert AMV Safety den Entretien an d'Kontroll vun all Äre Féier Schutz Equipement an Lëtzebuerg oder an Frankräich.

Zorte vu Féierläscher:

 • Spraywasserläscher mat Additiv oder Schaumläscher (benotzbar op Klass A & B Bränn)
 • Pulverläscher (benotzbar op Klass A, B, C Bränn)
 • Kuelendioxid (CO2) Féierläscher oder d'Kichenläscher (fir ze benotzen op Klass B & C Bränn)
 • ABF-Féierläscher oder de Schaumläscher fir d'Kichen (fir d'Klassen A, B, F Bränn ze benotzen)

Et ass wichteg d'Sécuriteit an d'Intégriteit vun Ärem Personal an och Äre Clienten ze garantéieren. Derzou gehéiert den Entretien an d'Kontroll vun Ärem Material, am Fall vun Féier. Leader am Brandschutz um Lëtzebuerger Maart, proposéiert AMV SAFETY hieren Wëssen duerch Féier-Formatiounen an Lëtzebuerg, fir dass Dir vun Féier Geforen protégeiert sidd.

Mir proposéieren:

 • Entretien vun Féierläscher an Lëtzebuerg
 • Entretien vun Rauchextraktiounslucken an Lëtzebuerg
 • Entretien vun Relief Blocks an Lëtzebuerg
 • Entretien vun R.I.A. an Lëtzebuerg
 • Entretien vun Féieralarmen an Lëtzebuerg
 • Entretien vun dréchen Saile an Lëtzebuerg

Déi jährlech Ënnerhalung a Verifizéierung vun Äre Läschmettel gëtt no Lëtzebuerger Gesetzgebung défineiert. Mir iwwerwaachen permanent nei Standarden a Reeglen a mir adaptéieren eis Kontroler un d'Ufuerderung vun eisen Clienten. Eis Techniker sin forméiert fir all Är Froen beentferen ze kënnen.

Fir all Froën betreffend Feierschutz an den Entretien vun Äre Gebeier an Lëtzebuerg oder an Frankräich, kennt dir eis fir een Devis kontaktéieren un folgend Adress oder och enner der Telefonsnummer 00 352 28 99 04 36.

Entdecken Sie och eis Féier-Formatioun an Lëtzebuerg an eis Evakuéierungsformatioun & Evakuéierungsübung an Lëtzebuerg.

 

 

 Manutenção de extintores no Luxemburgo

Com a sua experiência, AMV Safety fornece a manutenção e a verificação de todos os seus equipamentos de segurança contra incêndio, seja no Luxemburgo ou na França.

Tipos de extintores:

 • extintor de spray de água com aditivo ou extintor de espuma (utilizável em incêndios de classe A e B)
 • extintor de pó (utilizável em incêndios classe A, B, C)
 • extintor de dióxido de carbono (CO2) ou o extintor de cozinha (para uso em incêndios classe B e C)
 • extintor ABF ou o extintor de espuma para a cozinha (para uso em incêndios das classes A, B, F)

É importante garantir a segurança e integridade do seu pessoal e dos seus clientes, isso exige a manutenção e verificação do seu equipamento, em caso de incêndio. Líderes em proteção contra incêndio no mercado de Luxemburgo, AMV SAFETY oferece seu saber através de uma formação contra incêndio no Luxemburgo para melhor protegê-lo contra o risco de incêndio.

Nós propomos :

 • Manutenção de extintores no Luxemburgo
 • Manutenção de escotilhas de extração de fumaça no Luxemburgo
 • Manutenção de unidade de emergência no Luxemburgo
 • Manutenção de R.I.A no Luxemburgo
 • Manutenção de alarme de incêndio no Luxemburgo
 • Manutenção de colunas secas no Luxemburgo

A manutenção e a verificação anual dos seus meios de extinção é definida de acordo com a legislação luxemburguesa. Nós monitoramos constantemente novos padrões e regras e adaptamos nossos controles o mais próximo possível da demanda do cliente. Os nossos técnicos são treinados para responder a todas as suas dúvidas.

Para todas as suas dúvidas sobre a proteção e a manutenção contra incêndios em seus estabelecimentos no Luxemburgo ou na França, você pode entrar em contato conosco para um orçamento no seguinte endereço clicando aqui ou pelo telefone 00 352 28 99 04 36.

Conheça também a nossa formação contra incêndio no Luxemburgo e a nossa formação de evacuação & exercício de evacuação no Luxemburgo.

  


Follow us on Facebook