Fort de son expérience, AMV Safety assure la maintenance et la vérification de tous vos équipements de sécurité incendie que ce soit au Luxembourg ou en France. Il est important de garantir la sécurité et l’intégrité de votre personnel et de vos clients, cela passe par la maintenance et la vérification de votre matériel, en cas d’incendie. Leaders en matière de protection incendie sur le marché luxembourgeois, AMV Safety vous propose son savoir-faire à travers des formations incendie afin de vous protéger au mieux contre les risques d’incendie.

  

Les extincteurs au Luxembourg doivent être aux normes européenne (CE).

Nous comptabilisons actuellement plusieurs types d’extincteurs sur le Luxembourg.

La maintenance des extincteurs ABF au Luxembourg doit s’effectuer tous les ans et au plus tard tous les 24 mois au Luxembourg.

  

Les extincteurs ABF ou extincteurs à mousse pour la cuisine au Luxembourg :

Les extincteurs ABF ou les extincteurs à mousse pour la cuisine au Luxembourg sont des extincteurs utilisables sur:

 • les feux de classe A : tous matériaux solides comme le bois
 • les feux de classe B : tous les liquides inflammables comme le pétrole
 • les feux de classe F : toutes le huiles comme l’huile de cuisson

L’extincteur ABF ou l’extincteur à mousse pour la cuisine au Luxembourg peut aussi être utiliser sur un départ de feu électrique inférieur à 1.000 volts.

Ces extincteurs ont la possibilité d’être des extincteurs à pression permanente ou alors des extincteurs à pression auxiliaire.

Les extincteurs à pression permanente sont des extincteurs dont la pression est déjà à l’intérieur de l’appareil. Il suffit alors d’enlever la goupille de sécurité de l’appareil et abaisser le poignet pour l’utilisation de celui-ci.

Les extincteurs à pression auxiliaire sont des extincteurs avec une cartouche de gaz qui permettent de mettre la pression dans l’extincteur après manutention par son utilisateur en percutant la cartouche de gaz. L’extincteur peut ensuite éteindre le départ incendie.

 

Nous avons également retrouvé ces extincteurs sous différentes tailles tel que :

 • Extincteurs ABF au Luxembourg de 2 litres
 • Extincteurs ABF au Luxembourg de 3 litres
 • Extincteurs ABF au Luxembourg de 6 litres
 • Extincteurs ABF au Luxembourg de 9 litres
 • Extincteurs ABF au Luxembourg de 12 litres
 • Extincteurs ABF au Luxembourg de 50 litres

 

Si vous voulez avoir des conseils de nos professionnels, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante en cliquant ici ou par téléphone au 00 352 28 99 04 36.

Découvrez aussi nos coffrets extincteurs design au Luxembourg.

 

Dank seiner Erfahrung gewährleistet AMV Safety die Wartung und Überprüfung all Ihrer Brandschutzeinrichtungen, ob in Luxemburg oder in Frankreich. Es ist wichtig, die Sicherheit und Integrität Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Kunden zu gewährleisten. Dazu gehört die Wartung und Überprüfung Ihrer Geräte, auch im Brandfall. Führer im Brandschutzgebiet im luxemburgischen Markt, schlägt AMV SAFETY ihr Wissen durch Feuerwehrausbildungen vor, um sie besser vor Brandgefahr zu schützen.

 

Die Feuerlöscher in Luxemburg müssen den europäischen Normen (CE) entsprechen.

Wir zählen derzeit mehrere Arten von Feuerlöschern in Luxemburg.

Die Wartung von ABF-Feuerlöschern muss jedes Jahr und spätestens alle 24 Monate in Luxemburg durchgeführt werden.

 

ABF-Feuerlöscher oder Küschenschaumlöscher in Luxemburg:

Der ABF-Feuerlöscher oder Küchenschaumlöscher in Luxemburg sind Feuerlöscher, die auf verwendet werden können:

 • Brände der Klasse A: alle festen Materialien wie Holz
 • Brände der Klasse B: alle brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin
 • Brände der Klasse F: alle Öle wie Speiseöl

Der ABF-Feuerlöscher oder der Küchenschaumlöscher in Luxemburg können auch bei einem Elektrobrand ab weniger als 1.000 Volt eingesetzt werden.

Diese Feuerlöscher können wahlweise Dauerdrucklöscher oder Hilfsdrucklöscher sein.

Dauerdrucklöscher sind Feuerlöscher, deren Druck bereits im Gerät vorhanden ist. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Sicherheitsnadel vom Gerät zu entfernen und das Handgelenk zu senken, um es zu verwenden.

Hilfsdrucklöscher sind Feuerlöscher mit einer Gaskartusche, die es ermöglichen, den Druck in den Feuerlöscher nach der Handhabung durch seinen Benutzer durch Schlagen auf die Gaskartusche zu bringen. Der Feuerlöscher kann dann das Feuer löschen.

 

Wir haben auch diese Feuerlöscher in verschiedenen Größen gefunden, wie zum Beispiel:

 • ABF-Feuerlöscher in Luxemburg von 2 Liter
 • ABF-Feuerlöscher in Luxemburg von 3 Liter
 • ABF-Feuerlöscher in Luxemburg von 6 Liter
 • ABF-Feuerlöscher in Luxemburg von 9 Liter
 • ABF-Feuerlöscher in Luxemburg von 12 Liter
 • ABF-Feuerlöscher in Luxemburg von 50 Liter

 

Wenn Sie sich von unseren Fachleuten beraten lassen möchten, zögern Sie nicht, uns unter der folgenden Adresse zu kontaktieren, indem Sie hier klicken, oder telefonisch unter 00 352 28 99 04 36.

Entdecken Sie auch unsere Design-Feuerlöscherkasten in Luxemburg.

 

Thanks to its experience, AMV Safety ensures the maintenance and verification of all your fire safety equipment in Luxembourg or in France. It is important to guarantee the safety and integrity of your staff and your customers. This requires the maintenance and verification of your equipment, in case of fire. Leaders in fire protection on the Luxembourg market, AMV SAFETY proposes to you their expertise through fire trainings to better protect you against risk of fire.

  

Extinguishers in Luxembourg must comply with European standards (CE).

We currently count several types of fire extinguishers in Luxembourg.

The maintenance of ABF extinguishers must be carried out every year and at the latest every 24 months in Luxembourg.

 

ABF extinguishers or foam extinguishers for the kitchen inn Luxembourg:

The ABF extinguishers or foam extinguishers for the kitchen in Luxembourg are extinguishers that can be used on:

 • class A fires: all solid materials such as wood
 • class B fires: all flammable liquids such as petrol
 • class F fires: all oils such as cooking oil

The ABF extinguisher or the foam extinguisher for the kitchen in Luxembourg can also be used on an electrical fire starting at less than 1,000 volts.

These extinguishers have the option of being permanent pressure extinguishers or auxiliary pressure extinguishers.

Permanent pressure extinguishers are extinguishers whose pressure is already inside the device. All you have to do is remove the safety pin from the device and lower the wrist to use it.

Auxiliary pressure extinguishers are extinguishers with a gas cartridge which allow the pressure to be put in the extinguisher after handling by its user by hitting the gas cartridge. The extinguisher can then put out the fire.

 

We have also found these extinguishers in different sizes such as:

 • ABF fire extinguishers in Luxembourg of 2 liters
 • ABF fire extinguishers in Luxembourg of 3 liters
 • ABF fire extinguishers in Luxembourg of 6 liters
 • ABF fire extinguishers in Luxembourg of 9 liters
 • ABF fire extinguishers in Luxembourg of 12 liters
 • ABF fire extinguishers in Luxembourg of 50 liters

 

If you want advice from our professionals, do not hesitate to contact us at the following address by clicking here or by telephone on 00 352 28 99 04 36.

Discover also our design fire extinguisher boxes in Luxembourg.

 

Dank senger Erfarung, assuréiert AMV Safety den Entretien an d'Kontroll vun all Äre Féier Schutz Equipement an Lëtzebuerg oder an Frankräich. Et ass wichteg d'Sécuriteit an d'Intégriteit vun Ärem Personal an och Äre Clienten ze garantéieren. Derzou gehéiert den Entretien an d'Kontroll vun Ärem Material, am Fall vun Féier. Leader am Brandschutz um Lëtzebuerger Maart, proposéiert AMV SAFETY hieren Wëssen duerch Féier-Formatiounen, fir dass Dir vun Féier Geforen protégeiert sidd.

 

D’Féierläscher zu Lëtzebuerg mussen den europäesche Standarden (CE) entspriechen.

Mir zielen am Moment verschidden Zorte vu Féierläscher zu Lëtzebuerg.

Den Ënnerhalt vun den ABF Feierläscher muss all Joer a spéitstens all 24 Méint zu Lëtzebuerg duerchgefouert ginn.

 

ABF-Féierläscher oder Kichenschaumläscher an Lëtzebuerg:

Den ABF-Féierläscher oder Kichenschaumläscher an Lëtzebuerg sinn Féierläscher déi benotzt kënne ginn:

 • Klass A Bränn: all zolidd Material wéi Holz
 • Klass B Bränn: all brennbar Flëssegkeete wéi Bensin
 • Klass F Bränn: all Ueleg wéi Kachen Ueleg

Den ABF-Féierläscher oder de Kichenschaumläscher an Lëtzebuerg kann och op engem elektresche Féier benotzt ginn, deen op manner wéi 1.000 Volt fänkt.

Dës Féierläscher hunn d'Méiglechkeet fir permanent Drockläscher oder Hëllefsdrockläscher ze sinn.

Permanent Drockläscher sinn Féierläscher deenen hiren Drock schonn am Apparat ass. Alles wat Dir maache musst ass de Sécherheetspin aus dem Apparat ze läschen an den Handgelenk erofzesetzen fir se ze benotzen.

Hëllefsdrockläscher sinn Féierläscher mat enger Gaspatroun, déi et erlaben den Drock an den Féierläscher ze setzen no der Handhabung vu sengem Benotzer andeems se op d'Gaspatroun schloen. Den Féierläscher kann dann d'Féier ausléisen.

 

Mir hunn och dës Féierläscher a verschiddene Gréissten fonnt wéi:

 • ABF-Feierläscher an Lëtzebuerg vun 2 Liter
 • ABF-Feierläscher an Lëtzebuerg vun 3 Liter
 • ABF-Feierläscher an Lëtzebuerg vun 6 Liter
 • ABF-Feierläscher an Lëtzebuerg vun 9 Liter
 • ABF-Feierläscher an Lëtzebuerg vun 12 Liter
 • ABF-Feierläscher an Lëtzebuerg vun 50 Liter

 

Wann Dir Berodung vun eise Fachleit wëllt, zéckt net eis op folgend Adress ze kontaktéieren andeems Dir hei klickt oder iwwer Telefon um 00 352 28 99 04 36.

Entdeckt och eis Design Féierläscher Këschte an Lëtzebuerg.

 

Com a sua experiência, AMV Safety fornece a manutenção e a verificação de todos os seus equipamentos de segurança contra incêndio, seja no Luxemburgo ou na França. É importante garantir a segurança e integridade do seu pessoal e dos seus clientes, isso exige a manutenção e verificação do seu equipamento, em caso de incêndio. Líderes em proteção contra incêndio no mercado de Luxemburgo, AMV SAFETY oferece seu saber através de uma formação contra incêndio para melhor protegê-lo contra o risco de incêndio.

  

Os extintores no Luxemburgo devem estar em conformidade com as normas europeias (CE).

Atualmente contamos com vários tipos de extintores no Luxemburgo.

A manutenção dos extintores ABF deve ser realizada todos os anos e o mais tardar a cada 24 meses no Luxemburgo.

 

Extintores ABF ou extintores de espuma para cozinha no Luxemburgo:

Os extintores ABF ou extintores de espuma de cozinha no Luxemburgo são extintores que podem ser usados em :

• incêndios classe A: todos os materiais sólidos como madeira

• incêndios de classe B: todos os líquidos inflamáveis, como gasolina

• incêndios de classe F: todos os óleos, como óleo de cozinha

O extintor ABF ou o extintor de espuma para a cozinha no Luxemburgo também podem ser usados em um incêndio elétrico a partir de menos de 1.000 volts.

Estes extintores têm a opção de serem extintores de pressão permanente ou extintores de pressão auxiliar.

Extintores de pressão permanente são extintores onde a pressão já está dentro do dispositivo. Tudo o que você precisa fazer é remover o pino de segurança do dispositivo e abaixar o pulso para usá-lo.

Extintores de pressão auxiliar são extintores com cartucho de gás que permitem que a pressão seja colocada no extintor após manuseio pelo usuário ao bater no cartucho de gás. O extintor pode então apagar o fogo.

 

Também encontramos esses extintores em diferentes tamanhos, como:

 • Extintores ABF no Luxemburgo de 2 litros
 • Extintores ABF no Luxemburgo de 3 litros
 • Extintores ABF no Luxemburgo de 6 litros
 • Extintores ABF no Luxemburgo de 9 litros
 • Extintores ABF no Luxemburgo de 12 litros
 • Extintores ABF no Luxemburgo de 50 litros

 

Se pretender aconselhamento dos nossos profissionais, não hesite em contactar-nos através do seguinte endereço clicando aqui ou pelo telefone 00 352 28 99 04 36.

Conheça também as nossos caixas de extintores design no Luxemburgo.